+ Increase Damage / Skill Power ( level ) + 10 | Tăng sức sát thương / Kỹ năng 10
+ Increase Attack Speed | Tăng tốc độ tấn công +11
+ Increase Maximum Damage/Skill Power | Tăng lực đánh tối đa / Kỹ năng +50
+ Increase Minimum Damage/Skill Power | Tăng lực đánh tối thiểu / Kỹ năng +35
+ Increase Damage/Skill Power | Tăng sức sát thương / Kỹ năng +35
+ Decrease AG Use | Giảm sử dụng AG +44%
+ Increase Defense Success Rate | Tăng sức phòng thủ hoàn hảo +14%
+ Increase Defense | Tăng sức phòng thủ +42
+ Increase Defense Shield | Tăng phòng thủ SD +30%
+ Damage Reduction | Giảm sức sát thương +8%
+ Damage Reflections | Phản hồi sát thương +9%
+ Increases + Rate of Life After Hunting | Tăng khả năng phục hồi Máu khi giết quái vật + 309
+ Increases + Rate of Mana After Hunting | Tăng khả năng phục hồi Mana khi giết quái vật + 1039
+ Increase Skill Attack Power | Tăng sức mạnh tấn công tuyệt chiêu +60
+ Increase Attack Success Rate | Tăng khả năng tấn công hoàn hảo +40
+ Item Duarability Reinforcement | Tăng sức bền +38
+ Increase Life AutoRecovery | Tăng khả năng phục hồi máu +20
+ Increase Maximum Life | Tăng máu tối đa +8%
+ Increase Maximum Mana | Tăng Mana tối đa +8%
+ Increase Mana AutoRecovery | Tăng khả năng tự động phục hồi Mana +35
+ Increase Maximum AG | Tăng AG tối đa +50
+ Increase AG Amount | Tăng lượng AG +15
+ Increase Excellent Damage | Tăng Sức sát thương hoàn hảo +40
+ Increase Excellent Damage Success Rate | Tăng tỷ lể chính xác sát thương hoàn hảo +14%
+ Increase Critical Damage | Tăng sức sát thương chí mạng + 50
+ Increase Critical Damage Success Rate | Tăng tỷ lệ chính xác sát thương chí mạng + 12%
+ Increase Stamina | Tăng nội lực + 40

* Các chỉ số này là Max ngọc cấp 5

View more latest threads same category: